Ποιότητα Νερού

Αναλύσεις Ποιότητας Νερού

Για όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα έχει εκπονηθεί ετήσιο σχέδιο δειγματοληψιών και αναλύσεων (Ελεγκτικής και δοκιμαστικής), ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του και η συμφωνία του με τα ισχύοντα όρια για τα συστατικά του, για πόσιμο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Το νερό Θήρας, για τα δημοτικά διαμερίσματα που υδρεύονται με αφαλατωμένο νερό δεν περιέχει Βαριά Μέταλλα, Φυτοφάρμακα, Οργανικούς μικρορύπους ή άλλες τοξικές ουσίες, σύμφωνα με τις αναλύσεις που διενεργεί το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΘ αλλά και σε συνεργασία με Ιδιωτικά διαπιστευμένα Εργαστήρια.

Τονίζεται ότι σύντομα όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα θα υδρεύονται με αφαλατωμένο νερό. Όπου σήμερα δεν υπάρχει αφαλατωμένο νερό, η ύδερυση γίνεται με νερό γεωτρήσεων το οποίο όμως δεν είναι πόσιμο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλύσεις νερού από τους παρακάτω συνδέσμους.  
 
 

Αναλύσεις