Έργα Ύδρευσης

 
 
 
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :3.770.000,00 €


Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.10 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Περιλαμβάνει περίπου 4.800 μέτρα καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από την αφαλάτωση περιοχής Έξω Γιαλός έως την δεξαμενή Φηρών και επιπλέον2.500 μέτρα περίπου καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης για την μελλοντική υδροδότηση του οικισμού Καρτεράδου με αφαλατωμένο νερό.

Την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων ύδρευσης και δύο (2) δεξαμενές ύδρευσης χωρητικότητας 250 κυβικών η κάθε μία.

Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου.

Το δίκτυο έχει την δυνατότητα μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή Φηρών 280 m3/h, δηλαδή άνω των 6.500 κυβικώνμέτρων πόσιμου νερού ημερησίως.

Η ως άνω παροχή έχει προβλεφθεί με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών υδροδότησης των οικισμών Φηρών, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου.

Δοχεία αντιπληγματικής προστασίας για την διασφάλιση των δικτύων ύδρευσης λόγω των υψηλών πιέσεων λειτουργίας τους.

Υποβρύχιες αντλίες και διατάξεις σωληνώσεων αντλιοστασίων.

Το πρόγραμμα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης Φηρών μας δίνει την δυνατότητα της απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου των αντλιοστασίων ύδρευσης καθώς επίσης και την άμεση ειδοποίηση και τον εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο ή τα αντλιοστάσια ύδρευσης.
 
   

 
  

 
 


 
 
Νέα δεξαμενή ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :98.600,00 €

 
 
 

Παράλληλα με την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης η ΔΕΥΑ Θήρας εκπόνησε μελέτη για την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Φηρών συνολικής χωρητικότητας 500 κυβικών πόσιμου νερού για την αύξηση της υπάρχουσας δυνατότητας αποθήκευσης και την αντιμετώπιση των σοβαρών διαρροών που είχαν διαπιστωθεί στην παλαιά δεξαμενή.

Την νέα δεξαμενή καταφέραμε και την εντάξαμε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου ύδρευσης των Φηρών.Έχει ήδη κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία


Δίκτυο ύδρευσης Κοντοχωρίου και Έξω Κατοικίες

Κατά την εκτέλεση του δικτύου ύδρευσης Φηρών σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία εγκαταστήσαμε συνολικά 2.100 μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης με το οποίο καλύπτονται οι ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Κοντοχωρίου και Έξω Κατοικίες οι οποίες έως και σήμερα δεν διέθεταν δίκτυο ύδρευσης. Έργο συνολικής αξίας : 105.000,00€


 

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ημεροβιγλίου νήσου Θήρας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 719.200,00 €

Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.10 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 1.500 μέτρων καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης από την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Φηρών έως την δεξαμενή ύδρευσης Ημεροβιγλίου, την κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου ύδρευσης και συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού.
 
Έχει ήδη κατασκευαστεί στο σύνολο του το καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης και ο οικίσκος του αντλιοστασίου ύδρευσης. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου για την ολοκλήρωση του έργου.


 

 
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πύργου νήσου Θήρας 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 713.400,00 € 
 

Yd_Pyrgou_Img1

Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/27-7-2010 ανοικτή πρόσκληση της ΕΔΑ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 3.300 μέτρα βαρυτικού δικτύου ύδρευσης, περίπου 2.300
 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης, την κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου ύδρευσης, την ανακαίνιση δύο υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης του οικισμού Πύργουκαι την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού.


Το έργο έχει ήδη κατασκευαστεί στο σύνολο του και είναι σε διαδικασία παραλαβής προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία.


 

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης του οικισμού Φοινικιάς της Οίας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 849.120,00 €
 

Yd_Foinikias_Img1

Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.11 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Οικισμού Φοινικιάς Οίας έως τα όρια του οικισμού του Θόλου Οίας. Την κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυμάτων για την όδευση των λυμάτων μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης στον Οικισμό του Θόλου και από εκεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Οίας και την κατασκευή τμήματος αγωγού ύδρευσης μέχρι τον παραλιακό δρόμο Οίας Φηρών, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επέκταση του δικτύου ύδρευσης.

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 1.360 μέτρων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, περίπου 1.300 μέτρων καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης και περίπου 3.440 μέτρα δικτύου ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταργηθεί η λειτουργία τεσσάρων (4) αντλιοστασίων λυμάτων υψηλού μανομετρικούτα οποία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω παλαιότητας.
Ταυτόχρονα με την οριστική παύση των υφιστάμενων αντλιοστασίων θα μειωθεί καίρια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 90% καθώς επίσης και εξάλειψη του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων αυτών.

Το έργο έχει ανατεθεί από τις 21-05-2013 και είναι σε διαδικασία εκτέλεσης από την ανάδοχο εταιρεία.


 
Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης και κατάργηση Α/Σ λυμάτων στην περιοχή Πύργου – Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :153.120,00 € (Ιδία δαπάνη ΔΕΥΑΘ)

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εγκατάσταση 960 μέτρων αγωγών ύδρευσης και 960 μέτρων αγωγών αποχέτευσης κυρίως επί της επαρχιακής οδού Πύργου – Έξω Γωνιάς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας και διάθεσης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του έργου αλλά και την κατάργηση ενός αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Πύργου.

Με την κατάργηση του αντλιοστασίου λυμάτων επωφελήθηκε η ΔΕΥΑΘ το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε εσπευσμένα προκειμένου να προλάβουμε τις εργασίες συντήρησης - ασφαλτόστρωσης που είχαν δρομολογηθεί επί του κεντρικού δρόμου Έξω Γωνιάς - Πύργου.

Yd_Gonias_Img_Fh

 

 
 
 
 
 
  

  Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καλντέρας Φηρών

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 30.000,00 €

 

Παράλληλα με τις εργασίες υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ προχωρήσαμε στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης της Καλντέρας Φηρών. 


Τηλεματικός χειρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και τηλεμετρία απομακρυσμένων δεξαμενών της ΔΕΥΑ Θήρας.
Προϋπολογισμός έργου :145.000,00€.

Το έργο περιλαμβάνει την τηλεματική παρακολούθηση και έλεγχο όλων των αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών Φηρών, Καμαρίου, Πύργου και Ακρωτηρίου ΘήραςΤων δεξαμενών ύδρευσης Καμαρίου, Μεγαλοχωρίου, ΑκρωτηρίουΤο αντλιοστάσιο και την δεξαμενή ύδρευσης της Έξω ΓωνιάςΤο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Βουρβούλου.
Το ανωτέρω σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Χαλκίδας και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.
Στην συνέχεια μετά από νέα ανάθεση εντάχθηκε στο υπάρχον πρόγραμμα και η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών.

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων Οίας
Προϋπολογισμός έργου :25.000,00 €

Ανατέθηκε με προγραμματική σύμβαση στα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμου συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων για τον βιολογικό καθαρισμό Οίας.
Ο σχεδιασμός του συστήματος έχει ολοκληρωθεί ήδη και προβλέπει την χρήση παλαιών μεμβρανών αφαλατώσεων της ΔΕΥΑΘ, οι οποίες θα ήταν άχρηστες για την παραγωγή πόσιμου νερού, αλλά μπορούν να επεξεργαστούν το νερό της εξόδου του βιολογικού και να παράγουν νερό κατάλληλο για άρδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ΔΕΥΑ Θήρας έχει προχωρήσει ήδη στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού σύμφωνα με την πρόταση των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, (κατάλληλα φίλτρα, αντλίες κ.τ.λ.) και αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία.
Αρχικός στόχος του έργου είναι παραγωγή νερού ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας για την άρδευση του κάμπου των Μπαξέδων της Οίας.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, την ικανοποιητική απόδοση του συστήματος και την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του και στους υπόλοιπους βιολογικούς καθαρισμούς της ΔΕΥΑΘ.

Προμήθεια Η/Ζ εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Θήρας
Προϋπολογισμός προμήθειας : 928.000,00 €

Μετά την βλάβη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας διεκδικήσαμε και πετύχαμε την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θήρας.

Στα πλαίσια υλοποίησης του σύμφωνου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Δήμου Θήρας, η ΔΕΗ έχει ήδη προβεί στην διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση «με το κλειδί στο χέρι» συνολικά είκοσι ένα (21) φορητών ηχομονωμένων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ).

Συγκεκριμένα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας εξασφαλίσαμε ( 9 ) Η/Ζ 40 kVA, ( 3 ) Η/Ζ 80 kVA, ( 6 ) Η/Ζ150 kVA, ( 3 ) Η/Ζ 270kVAκαι ( 2 )Η/Ζ900 kVA.

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης Φηρών

Με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ αντικαταστάθηκε πλήρως ο παλιός καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης των Φηρών συνολικού μήκους 2.350 μέτρων, από την Μονάδα αφαλάτωσης στην θέση Κατοικίες έως την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Φηρών. Έργο αξίας : 117.500,00 €

Νέος αγωγός ύδρευσης επί της οδού Φηρών - Πύργου

Με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ εγκαταστάθηκε δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 2.700 μέτρωνπριν την ασφαλτόστρωση της οδού Φηρών - Πύργου.Έργο αξίας : 135.000,00 €

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Καρτεράδου

Έχουν αντικατασταθεί 2.500 μέτρα παλαιού μεταλλικού δικτύου ύδρευσης με νέο από πολυαιθυλένιο με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου ύδατος και την μείωση στις συνεχείς βλάβες που παρουσίαζε το παλαιό δίκτυο.Έργο αξίας : 125.000,00 €

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βουρβούλου

Έχουν αντικατασταθεί 1.000 μέτρα παλαιού μεταλλικού δικτύου ύδρευσης με νέο από πολυαιθυλένιο. Έργο αξίας : 50.000,00 €

Στόχος της ΔΕΥΑ Θήρας είναι η αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών δικτύων στο σύνολο τους με σκοπό την μελλοντική υδροδότηση των οικισμών με αφαλατωμένο πόσιμο νερό.

   Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς 

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θήρας, σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε η επέκταση του δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης μήκους 300 μέτρων στην περιοχή Λαλίτσες, συνολικού προϋπολογισμού : 10.349,52 €

Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης όρμου Φηρών συνολικού μήκους 300 μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού : 20.000 €

Ολοσχερής καθαίρεση επικίνδυνου ετοιμόρροπου τοιχίου και δώματος δεξαμενής ύδατος της Οίας, στην περιοχή λατομία πάνω από το Αμμούδι της Οίας, προϋπολογισμός έργου :16.721,00€
 
Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή Γέφυρα Μεσαριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) συνολικού προϋπολογισμού : 7.200,00€

Διάνοιξη νέας γεώτρησης Μεσαριάς βάθους 95 μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού :8.918,43 €

Διάνοιξη νέας γεώτρησης Εμπορείου βάθους 80 μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού :8.880,96 €

Διάνοιξη νέας γεώτρησης Βουρβούλου βάθους 90 μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού :9.202,86 €

Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Θήρας και του Δήμου Θήρας για την υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης στην πράξη με τίτλο : Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο πρότυπο Ανάπτυξης στη νήσο Θηρασία

Εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου βελτιστοποίησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης νήσου Θηρασίας με τίτλο : Μελέτη καταγραφής και αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης δικτύου Θηρασίας