Έργα Αφαλάτωσης

 
 
 
Νέα μονάδα αφαλάτωσης Οίας

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας μονάδος αφαλάτωσης 500 κυβικών ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης της Οίας, προϋπολογισμού 312.040,00 € από το πρόγραμμα λειψυδρίας.

Η προμήθεια ήταν από το 2007 υπό εξέταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετά από ενέργειες του Δημάρχου Θήρας τον Ιούνιο του 2011 το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε οριστική απόφαση και προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης. 

Η νέα μονάδα αφαλάτωσης εγκαταστάθηκε και λειτουργεί επιτυχώς από τις 25/01/2012 και πλέον η Οία δεν παρουσιάζει τα προβλήματα επάρκειας ύδατος που είχε στο παρελθόν.

 
 
 
 


Θέση παλαιού αντλιοστασίου Θαλάσσης αφαλατώσεων Οίας. Διαδρομή αγωγών ύδρευσης και καλωδίων επί των πρανών της καλντέρας.

 
 
 
Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Οίας

 
Προϋπολογισμός δαπάνης :120.000,00 €

Το υπάρχον αντλιοστάσιο θαλάσσης της Οίας δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας του εργοστασίου αφαλάτωσης της Οίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία όλων μονάδων και να περιορίζεται σημαντικά η συνολική δυναμικότητα παραγωγής αφαλατω-μένου νερού.

Η πρόσβαση στο παλαιό αντλιοστάσιο θαλάσσης γίνεται αποκλειστικά από την θάλασσα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών είναι αδύνατη η επίσκεψη του για αποκατάσταση βλάβης.

Τα καλώδια και οι σωληνώσεις οδεύουν στα πρανή της καλντέρας και μετά από κατολίσθηση είναι πολύ πιθανό το αντλιοστάσιο να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απαιτούνται επικίνδυνες και εξειδικευμένες εργασίες για την αποκατάσταση του. 

Για την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων εκτελέσαμε με ιδία δαπάνη της ΔΕΥΑΘ την διάνοιξη και τον εξοπλισμό τριών (3) υδρογεωτρήσεων θαλάσσης βάθος 180 μέτρωνκαι συνολικής δυναμικότητας άντλησης περίπου 150 (m3/h) κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού την ώρα.

Οι υδρογεωτρήσεις έχουν κατασκευαστεί δίπλα στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας του οποίου εξασφαλίζουν τις ανάγκες υδροληψίας λόγω της ασφαλούς πρόσβασης και της δυνατότητας άμεσης επέμβαση της ΔΕΥΑΘ σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης.


 
 
 
Νέο πρόγραμμα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού αφαλατώσεων Οίας
 
Προϋπολογισμός δαπάνης :21.000,00 €

Μετά από προγραμματική σύμβαση με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδαςανατέθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο :

«Σχεδιασμός και Εγκατάσταση συστήματος SCADA για το σύνολο των εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης της Οίας»

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος SCADA συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων πινάκων ελέγχου, με ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευασθεί από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.Κατάλληλο πρωτότυπο λογισμικό, καθώς και όλες τις καλωδιώσεις και συνδέσεις των αισθητήρων για τη λειτουργία του συστήματος.

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι δυνατή πλέον η τηλεματική παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας.Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργία πέντε (5) μονάδων αφαλάτωσης, των δεξαμενών θαλάσσης και πόσιμου νερού, τριών (3) γεωτρήσεων θαλάσσης και των τριών (3) αντλιών του αντλιοστασίου θαλάσσης.  


 
 
 
Μονάδα αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας
 
Συνολικός προϋπολογισμόςέργου : 174.000,00 €

Εντάχθηκε σε χρηματοδότηση της Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

Η νέα μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού είναι δυναμικότητας 140 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί επιτυχώς από τον Απρίλιο του 2012.

Επιπλέον στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου η ΔΕΥΑ Θήρας ανέθεσε με ιδία δαπάνη την διάνοιξη τριών (3) υδρογεωτρήσεων θαλασσινού νερού για την υδροληψία της μονάδας αφαλάτωσης συνολικής δαπάνης 8.120,00 € 

Με την εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης η Θηρασιά είναι πλέον αυτόνομη και δεν εξαρτάται η υδροδότηση της από τυχόν καθυστερήσεις υδροφόρου πλοίου όπως και συνέβαινε στο παρελθόν 


 
 
 
Μονάδα αφαλάτωσης οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας

 
Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 394.400,00 €

Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/27-7-2010 ανοικτή πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια - εγκατάσταση μονάδος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας παραγωγής 250 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως και την κατασκευή των συνοδών έργων υδροληψίας θαλασσινού νερού (τρείς γεωτρήσεις θαλάσσης ελάχιστου βάθους 90 μέτρων) και διάθεσης της άλμης.

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι σε διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας από την ανάδοχο εταιρεία για την οριστική παραλαβή του.


 
 
 
Ηλεκτροδότηση νέας μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ. Φηρών
 
Ιδία δαπάνη ΔΕΥΑΘήρας : 43.500,00 €

Μετά την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στην θέση Έξω Γιαλός Φηρών, συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως, μπορέσαμε να θέσουμε σε λειτουργία τις νέες μονάδες και να καλύψουμε ανάγκες της Οίας με μεταφορAf_Firon_Img1ά ύδατος με βυτιοφόρα οχήματα κατά την θερινή περίοδο του έτους 2011 που είχαμε σοβαρά προβλήματα επάρκειας στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας.     

 


 
 
 
Πρόγραμμα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού αφαλατώσεων Φηρών
 
Ιδία δαπάνη ΔΕΥΑΘήρας : 12.500,00 €

Μετά από προγραμματική σύμβαση με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση συστήματος απομακρυσμένης παρακο-λούθησης και ελέγχου της νέας μονάδας αφαλάτωσης το οποίο μας δίνει εικόνα της λειτουργίας της μονάδας σε πραγματικό χρόνο.


 
 
 
Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Πόσιμου Νερού
 
Συνολικού προϋπολογισμού έργου : 57.420,00 €

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΕΣΠΑ και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

Εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τρείς (3) αυτόνομες μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής 6.000 λίτρων πόσιμου νερού ανά ημέρα η καθεμία και με κόστος προς τους κατοίκους 5 λεπτά (0,05€)ανά λίτρο.
Οι θέσεις εγκατάστασης των μονάδων επιλέχθηκαν με κριτήρια τη σωστή χωροθέτηση προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση των κατοίκων και από γειτονικούς οικισμούς και με σκοπό την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων μόνιμων κατοίκων του νησιού μας.  

Af_A_Units_Img1

Μονάδα Καμαρίου :
Πλησίον Κοινότητας και Κοινοτικού Ιατρείου

Af_A_Units_Img2

Μονάδα Εμπορείο :
Στην θέση της δεξαμενής ύδρευσης Εμπορείου.

Af_A_Units_Img3

Μονάδα Μεσαριάς :
Πλησίον Πυροσβεστικής και Κοινότητας Μεσαριάς.


Καταθλιπτικό δίκτυο νέας αφαλάτωσης Φηρών

Με αυτεπιστασία από τα συνεργία της ΔΕΥΑ Θήρας κατασκευάστηκε καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 1.600 μέτρων. Έργο συνολικής αξίας : 80.000,00 €

Το ως άνω δίκτυο διασφάλισε την λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, την επικοινωνία τους με την παλιά αφαλάτωση Φηρών στην θέση Κατοικίες και την προσωρινή μεταφορά του παραγόμενου νερού στα Φηρά.

Με την ολοκλήρωση και του νέου καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης Φηρών μπορούμε να θέσουμε πλέον σε πλήρη λειτουργίατις μονάδες αφαλάτωσης Φηρών.


Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας παραγωγής 250 m3/day για τον οικισμό Ακρωτηρίου του Δήμου Θήρας. Το έργο προϋπολογισμού 394.400,00 € εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αξία μελέτης : 4.428,00 €

Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών. Συνολικού προϋπολογισμού :617.120,00 €. Το έργο έχει κατατεθεί προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Συνολική αξία οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης : 18.081,00 €

Αφαλάτωση και συνοδά έργα ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου Θήρας προϋπολογισμού 1.740.000,00 €. Έχουν διασφαλιστεί όλες οι εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του. Συνολική αξία οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης : 3.690,00 €

Κατασκευή αντλιοστασίων θαλάσσης και καταθλιπτικών αγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου Θήρας, έργο συνολικού προϋπολογισμού:     1.310.800,00 €. Έχουν διασφαλιστεί όλες οι εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του. Συνολική αξία οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης : 14.760,00 €

Μελέτης διάνοιξης τριών υδρογεωτρήσεων θαλασσινού νερού υδροληψίας μονάδων αφαλάτωσης της Οίας. Το έργο προϋπολογισμού 60.574,27 € ανατέθηκε και εκτελέστηκε επιτυχώς.

Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης - θέση Αγ. Παρασκευής. Προϋπολογισμού : 10.034.000,00 €. Έχει υποβληθεί στην υπ’ αριθμ. 2.17 ανοικτή πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ και αναμένουμε την αξιολόγηση του.

Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών. Προϋπολογισμού : 617.120,00 €. Έχει υποβληθεί στην υπ’ αριθμ. 2.17 ανοικτή πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ και αναμένουμε την αξιολόγηση της

Ανασχεδιασμός παλαιάς μονάδας αφαλάτωσης Οίας. Ανατέθηκε μετά από προγραμματική σύμβαση με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ο ανασχεδιασμός και η επίβλεψη για την ανακατασκευή της παλαιάς μονάδας αφαλάτωσης Νο1 της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. Η μελέτη ανακατασκευής έχει ολοκληρωθεί και προβλέπει την αύξηση της δυναμικότητά της μονάδας Νο1 από 380 (m3/day)κυβικά πόσιμου νερού ανά ημέρα σε 600 m3/day με την ταυτόχρονη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 40 %.

Είμαστε σε διαδικασία προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της αναβάθμισης. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται να ανέλθει : 130.000,00 €. Εγκρίθηκε η προμελέτη για νέα αυτόνομη μονάδα αφαλάτωσης με Α.Π.Ε. για την νήσο Θηρασία με τίτλο : Τεχνική Προμελέτη αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης με φωτοβολταϊκό στη Θηρασία.