Γενικές Πληροφορίες

Στην Θήρα από την αρχαιότητα ακόμα (Bitis 2013) είχαν κατασκευαστεί δεξαμενές νερού (Ιερό Απόλλωνος Κάρνειου) για την συλλογή των υδάτων. Στη πορεία των ετών κάθε οικία ή /και δημόσιο κτήριο (σχολεία, εκκλησίες κλπ) στη Θήρα είχε απαραίτητα ομβροδεξαμενή προκειμένου να εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της νήσου σε νερό.

Όσον αφορά στις παρούσες εγκαταστάσεις και οι καταναλώσεις υδατικών πόρων, υποδομών και υπηρεσιών νερού στην νήσο Θήρα, απεικονίζονται αναλυτικά ανά δημοτικό διαμέρισμα στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1: Υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών πόρων, υποδομών και υπηρεσιών νερού στην νήσο Θήρα

Δημοτικό Διαμέρισμα

Αριθμός γεωτρήσεων

Δυναμικότητα

Δυναμικότητα

Διακύμανση Καταναλώσεων

σε m3 ανά ημέρα

Μονάδες Αφαλάτωσης

Κεντρικό αντλιοστάσιο

Δεξαμενές

Ελάχιστη

Μέγιστη

Φηρών

6

2.200 m3/d

55 m3/h

1200 m3

350

1.250

Καρτεράδου

3

35 m3/h

590 m3

200

840

Βουρβούλου

2

12 m3/h

260 m3

100

270

Βόθωνα & Μεσαριάς

4

35 m3/h

650 m3

200

580

Ακρωτηρίου

250 m3/d

500 m3

50

110

Μεγαλοχωρίου

1

1200 m3

40

100

Πύργου

500 m3

100

150

Ημεροβιγλίου

Εμπορείου

2

16 m3/h

75 m3

150

350

Έξω Γωνιάς

2

14 m3/h

160 m3

60

120

Επισκοπής Γωνιάς

9

110 m3/h

1262 m3

450

1960

Οίας

1980 m3/d

2500 m3

400

1500

Θηρασίας

140 m3/d

20 m3/h

2300 m3

30

60