Έργα Αποχέτευσης

    «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας Δήμου Θήρας»

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :3.538.000,00

Το έργο εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.1 ανοικτή πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 -2013» (Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.). Ανατέθηκε τον Νοέμβριο του 2010, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2012 και λειτουργεί επιτυχώς από τα μέσα του 2013. 

Κατασκευάστηκαν περίπου 8.000 μέτρα βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, 8.500 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου και τρία (3) αντλιοστάσια λυμάτων.

Για την κατασκευή των αντλιοστασίων τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη του έργου προκειμένου αισθητικά να εναρμονιστούν απόλυτα με το νησιωτικό τοπίο.

Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου κατασκευάστηκαν και οι αναμονές για την άμεση σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης.

 


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΥΠΕΚΑ ως παράδειγμα καλής προόδου υλοποίησης με κριτήρια : 

 • την πολυπλοκότητα του έργου,
 • τον βαθμό απορρόφησης και
 • την συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατά την εκτέλεση του έργου υπήρξαν συμαντικές δυσκολίες οι οποίες όμως αντιμετοπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία.

 • Έντονη εισροή υδάτων σε βαθιά σκάμματα
 • Αναγκαστική άντληση υδάτων και σταθεροποίηση αγωγών
 • Θεμελίωση αντλιοστασίων λυμάτων
 • Κατασκευή υγρού θαλάμου Α/Σ εκτός σκάμματος & τοποθέτηση με γερανό
 • Αμμώδες έδαφος παραλιακής οδού
 • Καταπτώσεις και καταστροφή μεγάλων επιφανειών οδοστρωμάτων

Εντοπισμός αρχαίων ευρημάτων

 •  Εντολή διακοπής εργασιών από 2η Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων
 • Στενή συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία με σκοπό την επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου
 • Ακριβής προγραμματισμός εκσκαφών και εκτέλεση τους παρουσία αρχαιολόγου
 • Εντοπισμός σαρκοφάγου

 «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας - Περιοχή Περίβολος»

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 1.409.400,00 €

Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης της Περίσσας προχωρήσαμε στην εκπόνηση νέας μελέτης για την περιοχή του Περιβόλου που δεν προβλέπονταν στο αρχικό έργο.
Το έργο εντάχθηκε ως δεύτερο υποέργο στην αρχική πράξη της αποχέτευσης του οικισμού Περίσσας, δημοπρατήθηκε από την ΔΕΥΑΘ και έχει ανατεθεί η υλοποίηση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία.

Με την κατασκευή του θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αποχέτευσης όλης της παραλιακής ζώνης Περίσσας - Περιβόλου.


Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 2.250 μέτρων βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, περίπου 2.500 μέτρων καταθλιπτικών δικτύων αποχέτευσης και την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων.


 


«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ημεροβιγλίου Θήρας»

Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 1.381.560,00 €

 

 

Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.11 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και αναμένεται η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων λυμάτων για την λειτουργία του.

Περιλαμβάνει περίπου 900 μέτρα βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, 800 μέτρα καταθλιπτικών δικτύων αποχέτευσης και πέντε (5) αντλιοστάσια λυμάτων
Κατά την κατασκευή του έργου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα λόγω της στενότητας του χώρου, της όδευσης καλωδίων ρεύματος, ιδιωτικών αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης και των υπόσκαφων κτισμάτων.

Επιπλέον εγκαταστήσαμε συνολικά 1.200μέτρα δικτύου ύδρευσης παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης κατά μήκος όλων των εκσκαφών προκειμένου στο μέλλον να μην απαιτηθεί η εκ νέου εκσκαφή των μονοπατιών. Έργο συνολικής αξίας : 60.000,00€

Η Μεταφορά των αδρανών υλικών έγινε αποκλειστικά με ζώα. 
 
 
 


 

Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Εμπορείου Νήσου Θήρας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :627.560,00 €


Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.09 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 3.500 μέτρων βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, περίπου 250 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης και την εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασμένων αντλιοστασίων λυμάτων.

 

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία.
 
 
   
 
 

 


 
 
Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης και κατάργηση Α/Σ λυμάτων στην περιοχή Πύργου – Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :153.120,00 €(Ιδία δαπάνη ΔΕΥΑΘ)

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εγκατάσταση 960 μέτρων αγωγών ύδρευσης και 960 μέτρων αγωγών αποχέτευσης κυρίως επί της επαρχιακής οδού Πύργου – Έξω Γωνιάς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας και διάθεσης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του έργου αλλά και την κατάργηση ενός αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Πύργου.

Με την κατάργηση του αντλιοστασίου λυμάτων επωφελήθηκε η ΔΕΥΑΘ το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε εσπευσμένα προκειμένου να προλάβουμε τις εργασίες συντήρησης - ασφαλτόστρωσης που είχαν δρομολογηθεί επί του κεντρικού δρόμου Έξω Γωνιάς - Πύργου.


 
 
 
Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνία επί αγωγού αποχέτευσης της παραλιακής οδού Καμαρίου

Προϋπολογισμός : 25.000,00 €

Μετά από θεομηνία στα πλαίσια του κατεπείγοντος εκτελέσαμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες με σκοπό την διασφάλιση του δημοτικού δικτύου αποχέτευσης και την προστασία της παραλίας του Καμαρίου από πιθανή διαρροή λυμάτων.

 

Συγκεκριμένα εκτελέσαμε επιτυχώς τις παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευάσαμε άμεσα δίκτυο αποχέτευσης στον μεσοπαραλιακό δρόμο μήκους περίπου 60 μέτρων με το οποίο οδεύσαμε το μεγαλύτερο όγκο των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής στον νέο αγωγό και αποφύγαμε την διαρροή τους στην παραλία του Καμαρίου.

 • Υποστυλώσαμε το τμήμα του αγωγού αποχέτευσης επί της παραλιακής οδού το οποίο δεν είχε καταστραφεί με την μεταφορά και τοποθέτηση θραυστού υλικού και ογκόλιθους ως κυματοθραύστες.

 • Κατασκευάσαμε νέο δίκτυο 100 μέτρων επί της παραλιακής οδού για την αποκατάσταση των συνδέσεων των παραλιακών καταστημάτων.

 
 
Δίκτυο αποχέτευσης για σύνδεση Τ.Ε.Ε. Θήρας

     Συνολικός προϋπολογισμός έργου :98.600,00 €
 

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ως υποέργο στην ήδη ενταγμένη πράξη της κατασκευής του Τ.Ε.Ε. Θήρας.

Η σύνταξη σχετικής μελέτης, η δημοπράτηση και ανάθεση για την εκτέλεση του έργου έγινε με ευθύνη της ΔΕΥΑ Θήρας και κατασκευάστηκαν συνολικά 720 περίπου μέτρα βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών αποχέτευσης του Τ.Ε.Ε. Θήρας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του έργου. 
 
 
 
 


 
Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης και κατάργηση Α/Σ λυμάτων στην περιοχή Πύργου – Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας

Συνολικός προϋπολογισμός έργου :153.120,00 € (Ιδία δαπάνη ΔΕΥΑΘ)

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εγκατάσταση 960 μέτρων αγωγών ύδρευσης και 960 μέτρων αγωγών αποχέτευσης κυρίως επί της επαρχιακής οδού Πύργου – Έξω Γωνιάς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας και διάθεσης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του έργου αλλά και την κατάργηση ενός αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Πύργου.

Με την κατάργηση του αντλιοστασίου λυμάτων επωφελήθηκε η ΔΕΥΑΘ το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε εσπευσμένα προκειμένου να προλάβουμε τις εργασίες συντήρησης - ασφαλτόστρωσης που είχαν δρομολογηθεί επί του κεντρικού δρόμου Έξω Γωνιάς - Πύργου.

Yd_Gonias_Img_Fh

 

 

 

 

 
 


Ανακατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Αμμουδίου Οίας
Συνολικός προϋπολογισμός : 15.000,00 €

Μετά από προβλήματα στεγανότητας που διαπιστώθηκαν στο αντλιοστάσιο λυμάτων Αμμουδίου Οίας προχωρήσαμε σε πλήρη ανακατασκευή του.
Κατασκευάστηκε νέος υγρός θάλαμος και εγκαταστάθηκαν νέες αντλίες λυμάτων και ηλεκτρολογικός πίνακας.
Παράλληλα τοποθετήσαμε αυτόματο σύστημα δοσομέτρησης ειδικών ενζύμων για την διάσπαση των λιπών και την εξάλειψη των οσμών λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης του αντλιοστασίου.

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων Οίας
Συνολικός προϋπολογισμός : 20.000,00 €

Κατασκευάσαμε νέο αντλιοστάσιο λυμάτων στην θέση ορυχεία με σκοπό την μείωση των παροχών του αντλιοστασίου λυμάτων Αμμουδίου και την εξοικονόμηση ρεύματος από το χαμηλότερο μανομετρικό ανύψωσης τους
Η κατασκευή του Α/Σ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αναμένουμε την ηλεκτροδότηση του προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία.

Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θήρας,σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε η επέκταση του δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης μήκους 300 μέτρων στην περιοχή Λαλίτσες, συνολικού προϋπολογισμού : 10.349,52 €

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Φηρών

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θήρας και εκτελέστηκε η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης μήκους 150 μέτρων στην περιοχή του δημοτικού σχολείου Φηρών, συνολικού προϋπολογισμού :6.279,07 €.

  Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Έξω Γωνιάς 

Από την ΔΕΥΑΘ  συνολικού μήκους  800 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού :14.500,00€

Επέκταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θήρας, σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε η επέκταση του δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης μήκους 300 μέτρων στην περιοχή Λαλίτσες, συνολικού προϋπολογισμού : 10.349,52 €

Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Θήρας και του Δήμου Θήρας για την υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης στην πράξη με τίτλο : «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο πρότυπο Ανάπτυξης στη νήσο Θηρασία».

Εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου βελτιστοποίησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης νήσου Θηρασίας με τίτλο : «Μελέτη καταγραφής και αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης δικτύου Θηρασίας»

Εγκρίθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος 5kW στα κτίρια των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και κατατέθηκαν φάκελοι μελετών για την έκδοση των σχετικών αδειών