Βιολογικοί Καθαρισμοί

H Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη διάθεση των αστικών λυμάτων. Στόχος της είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους σε υδάτινους αποδέκτες. Πιο συγκεκριμένα καθορίζει τον απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και τον χαρακτηρισμό του αποδέκτη διάθεσης των λυμάτων (ευαίσθητος ή κανονικός) με κριτήριο την τροφική του κατάσταση. Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου μέχρι σήμερα όλοι οι αποδέκτες έχουν χαρακτηρισθεί ως κανονικοί.

Στο Δήμο Θήρας λειτουργούν πέντε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ):

1. Εμπορείου: παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Εμπορείου, Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου και Πύργου Καλλίστης.

2. Επισκοπής Γωνιάς: παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Μεσσαριάς, Βόθωνα και το Αεροδρόμιο Θήρας.

3. Καρτεράδου: παραλαμβάνει τα λύματα μόνο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρτεράδου.

4. Οίας: παραλαμβάνει τα λύματα ολόκληρης της κοινότητας εκτός της νήσου Θηρασίας.

5. Φηρών: παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Φηρών, Ημεροβιγλίου και Βουρβούλου.

6. Θηρασίας: Παραλαμβάνει λύματα από τους Οικισμούς Μανωλά και Ποταμού και τα επεξεργάζεται με καινοτόμους μεθόδους (Φωτοκατάλυση, Τεχνητούς Υγρότοπους και Υπερδιήθηση)

Αναλυτικά στοιχεία για την λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων δίνονται στον επόμενο πίνακα 1 (πηγή ΔΕΥΑ Θήρας).

Πίνακας 1: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Θήρας

Ε.Ε.Λ.

Έτος κατασκευής

Δυνατότητα σε ισοδύναμο πληθυσμό

Υδραυλικό φορτίο εισόδου

σε m3 ανά ημέρα

Εμπορείου

2001

9.000

1.350

Επισκοπής Γωνιάς

1998

21.100

5.510

Καρτεράδου

1995

5.416

1.200

Οίας

2002

10.000

2.000

Φηρών

1997

10.833

2.200

Θηρασίας

2016

400

150

 

Η επεξεργασία των λυμάτων από τις ΜΕΛ περιλαμβάνει τριτοβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Η απολύμανση των καθαρών νερών πραγματοποιείται με χλωρίωση (στην ΜΕΛ Επισκοπής γωνίας γίνεται απολύμανση και με υπεριώδη ακτινοβολία UV*). Η διάθεση των επεξεργασμένων νερών γίνεται στη θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Η λάσπη μετά από πάχυνση σε ταινιοφιλτρόπρεσα εναποτίθεται στη χωματερή.