Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας εξοπλισμού αναβάθμισης αφαλάτωσης Οίας

Παροχή διευκρίνισης επί διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού αναβάθμισης μονάδας Οίας

Διαβάστε εδώ τη πλήρη Διακήρυξη εξοπλισμού αναβάθμισης αφαλάτωσης Οίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Αντικατάσταση παλαιών δικτύων Καμαρίου νήσου Θήρας

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Αντικατάσταση παλαιών δικτύων Καμαρίου νήσου Θήρας

ΤΕΥΔ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ 4_Ειδική Συγγραφη Υποχρεώσεων

ΤΕΥΧΟΣ 5_ΤΣΥ-ΤΠ

ΤΕΥΧΟΣ 6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 7-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 8_ΣΑΥ

ΤΕΥΧΟΣ 9_ ΦΑΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης Έξω Γωνιάς από Μέσα Γωνιά Θήρας

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης Έξω Γωνιάς από Μέσα Γωνιά Θήρας

ΤΕΥΔ_ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ 4_Ειδική Συγγραφη Υποχρεώσεων

ΤΕΥΧΟΣ 5_ΤΣΥ-ΤΠ

ΤΕΥΧΟΣ 6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 7-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 8-ΣΑΥ

ΤΕΥΧΟΣ 9-ΦΑΥ

Περίληψη Διακήρυξης – Προμήθεια νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας

Διαβάστε εδώ την Διακήρυξη – Μελέτη Προμήθειας αφαλάτωσης 200 κυβικά ανά ημέρα Νήσου Θηρασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού – Επέκταση αποχέτευσης Μέσα Γωνιά Θήρας

1.1 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ

1.2 ΤΕΥΔ_Αποχέτευση Μέσα Γωνιάς

1.3 ΤΕΥΧΟΣ 3_ Τιμολόγιο

1.4 ΤΕΥΧΟΣ 4_ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

1.5 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.6 ΤΕΥΧΟΣ 6_ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας αντλίας υψηλής – συστήματος ανάκτησης ενέργειας αφαλάτωσης Οίας

Διαβάστε όλη την Διακήρυξη Προμήθειας αντλίας υψηλής – συστήματος ανάκτησης ενέργειας αφαλάτωσης Οίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης Μεσαριάς Ω5Η1ΟΕΨΠ-ΕΚ1

1.1 ΤΕΥΧΟΣ 1_Διακήρυξη Διαγωνισμού – Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης Μεσαριάς

1.2 ΤΕΥΔ_ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ

1.3 ΤΕΥΧΟΣ 3_Τιμολόγιο Μελέτης 

1.4 ΤΕΥΧΟΣ 4_Ειδική Συγγραφη Υποχρεώσεων

1.5 ΤΕΥΧΟΣ 5_ΤΣΥ-ΤΠ

1.6 ΤΕΥΧΟΣ 6 _ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.7 ΤΕΥΧΟΣ 7_Προμέτρηση Προϋπολογισμός

1.8 ΤΕΥΧΟΣ 8_ΣΑΥ

1.9 ΤΕΥΧΟΣ 9_ ΦΑΥ

 

Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή δικτύου επίβλεψης των αντλιοστασίων λυμάτων του υποκαταστήματος Οίας της ΔΕΥΑΘ

Διακήρυξη – Μελέτη Προμήθειας αφαλάτωσης 150 κυβικών ανά ημέρα

54-2017 Ακύρωση διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση έργου ύδρευσης Βουρβούλου 69Σ8ΟΕΨΠ-ΠΨ2

1.1 Ύδρευση Βουρβούλου Θήρας – Διαβάστε την περίληψη

1.2 Κατεβάστε τα τεύχη Δημοπράτησης έργου Ύδρευσης Βουρβούλου Θήρας

53-2017 Ακύρωση διαγωνισμού και επαναδημοπράτηση έργου ύδρευσης Μεγαλοχωρίου – 9ΤΕΓΟΕΨΠ-ΨΡΒ

2.1 Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας- Περίληψη

2.2 Κατεβάστε τα τεύχη Δημοπράτησης έργου Υδρευσης Μεγαλοχωρίου

* Το πρωτότυπο ¨Τεύχος 2 – Οικονομική προσφορά¨ θα λαμβάνεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας