Σύντομη Παρουσίαση

Με τον Ν. 1069/80 «Περί Κινήτρων δια την ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)» δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ που κατά κανόνα, καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, αντίστοιχα. Λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, και αποτελούν τους κύριους και νόμιμους διαχειριστές πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων. Τα κύρια αντικείμενα των ΔΕΥΑ είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, η επεξεργασία και διάθεση των εκροών των υγρών αποβλήτων αστικών περιοχών. Η ύδρευση αποτελεί διανεμητική δραστηριότητα που επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» οι Δ.Ε.Υ.Α. συγχωνεύθηκαν και σήμερα λειτουργούν 130 Δ.Ε.Υ.Α που εξυπηρετούν 5,1 εκατ. κατοίκους, δηλαδή το 46,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι ΔΕΥΑ δίνουν δείγματα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στις περιοχές ευθύνης τους, με κύρια μέριμνα τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια και κυρίως την Οδηγία 98/83/ΕΚ της 03/11/1998 «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ισχύει σήμερα με τις αλλαγές στις προδιαγραφών που έχουν επέλθει.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχετεύσεις Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) έχει προέλθει από την συγχώνευση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ) με την ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΑΣ (ΚΕΥΑ ΟΙΑΣ).

Σχετικά ΦΕΚ Σύστασης: Α). ΦΕΚ 53/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΚΕΥΑ) Οίας Ν. Κυκλάδων, Β). ΦΕΚ 94/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΚΕΥΑ) Επισκοπής Γωνίας Ν. Κυκλάδων, Γ). ΦΕΚ 259/Α’/1996 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΚΕΥΑ) Θήρας Ν. Κυκλάδων, Δ). ΦΕΚ 532/Β’/2000 Συγχώνευση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΚΕΥΑ) Επισκοπής Γωνίας και Θήρας με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (ΔΕΥΑΚ) Θήρας Ν. Κυκλάδων και επέκταση αρμοδιότητας σε όλη την περιοχή του Δήμου Θήρας, Ε). ΦΕΚ 1920/Β’/2004 Αφαίρεση του τομέα καθαριότητας από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (ΔΕΥΑΚ) Θήρας, ΣΤ). ΦΕΚ 1060/Β’/2011 Συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θήρας με την Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΚΕΥΑ) Οίας Ν. Κυκλάδων.