Σύνθεση Δ.Σ.

Η ΔΕΥΑΘ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα ( άρθρο 255 Ν. 3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

 1. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ   Πρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ   Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος
5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Κατοίκων
6. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Κατοίκων
7. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μέλος Δ.Σ.,  Δ.Κ. Φηρών
8. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ  Μέλος Δ.Σ., Δ.Κ. Καρτεράδου
9. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων
10. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εμπόρων
11. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος